โครงการและกิจกรรม

ปี พ.ศ. 2557

โครงการ/กิจรรม
วันที่จัดและสถานที่
รายงานผล
1.โครงการเปิดตัวและแนะนำชมทูตสันติภาพเสาร์ 20 กันยายน 2557 เวลา 08.30-12.30 น.
ณ ห้องประชุมบัวแก้ว
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผ่านแล้ว
โครงการเปิดโลกกิจกรรมพุธ 29 ตุลาคม 2557 เวลา 13.00-20.00 น
ณ อาคาร สติวเดนยูเนียน
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
กำลังจะเริ่ม
โครงการ ประกวดเขียนเรียงความ ชิงรางวัล เร็วๆๆ นี้ ติดตามผลเร็วๆนี้