วันอังคารที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คณะกรรมการชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้นำ


ระหว่างวันที่ 24-26 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา คณะกรรมบริหารชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จำนวน 9 คน เข้าร่วมกิจกรรม "สัมมนาคณะกรรมการ สสชต. 360 องศา เพื่อเพิ่มทักษะความผู้นำในสามจังหวัดชายแดนใต้" ณ เพ็ชรมีรีสอร์ท อ.เทพา จ.สงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการดำเนินงานกิจกรรมชมรม การคิดเชิงบวก ทักษะการทำงานเป็นทีม การร่างแผน โครงการและกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อน "สันภาพและสันติสุข" ในพื้นที่ ในฐานะบทบาทนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
   สำหรับนักศึกษา น้องใหม่ มรย. ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมชมรม เตรียมพบกันในงาน "กิจกรรมเปิดโลกชมรม" ในวันเสาร์ที่ 1 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมหลังเล็ก มรย. สมัครสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่บูธของชมรม รับรองว่าสมาชิกของชมรมมีกิจกรรมดีๆ มีโอกาสดีๆ ให้สมาชิกร่วมกิจกรรมตลอดการเป็นสมาชิกในชมรม

วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ชมรมทูตสันติภาพ มรย. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและรับสมาชิกใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 08.-12.30 น. ที่ผ่านมา ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย คณะกรรมการชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ให้แก่น้องๆ นักศึกษาปี 1 รหัส 57 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชมรม  ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการชมรมได้เชิญ อาจารย์ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการชำนาญการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้แนวคิดในการดำเนินงานของชมรมในด้านการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ ซึงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และมุมมองด้านสันติภาพที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่อาจารย์เน้น "สันติภาพจะเกิดได้ต้องใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือนำ ใช้การเมืองไม่ได้" และ "สันติภาพเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัวเราก่อน" นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีเหตุมีผล เป็นหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ ของไทย และของโลก ในฐานะพลโลกต่อไป
 
    หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. มีอัตลักษณ์ที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต คือ "มีจิตอาสา สู้งาน" โดยใช้กิจกรรมของชมรมเป็นเครื่องมือ
   ผู้สนใจติดตามเรื่องราวต่างใน Facebook ของชมรมได้ที่  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619205992&fref=nf
   

วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

แนะนำชมรม "ทูตสันติภาพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแนะนำชมรมใหม่ "ชมรมฑูตสันติภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"  เพื่อรวมกลุ่มสมาชิกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) สนับสนุนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมของเรา มีเป้าหมายต้องการให้เป็นชมรมที่ยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการชมรมที่เป็นต้นแบบ เน้นการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร การดำเนินกิจกรรมของชมรม สามารถนำผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไปประเมินผลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกรอบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดไว้
   สำหรับวัตถุประสงค์ของ "ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ที่สำคัญคือ
    สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมรมติดต่อและสมัครผ่านอีเมล : wanasriwanmaji1@gmail.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์: ๐๙ ๓๖๓๔ ๗๘๖๙