วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

แนะนำชมรม "ทูตสันติภาพ" มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาแนะนำชมรมใหม่ "ชมรมฑูตสันติภาพมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา"  เพื่อรวมกลุ่มสมาชิกนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เชิงสร้างสรรค์ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ (ยะลา ปัตตานี นราธิวาส) สนับสนุนและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรมของเรา มีเป้าหมายต้องการให้เป็นชมรมที่ยั่งยืน มีระบบบริหารจัดการชมรมที่เป็นต้นแบบ เน้นการให้สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในการบริหาร การดำเนินกิจกรรมของชมรม สามารถนำผลงานการเข้าร่วมกิจกรรมชมรมไปประเมินผลกิจกรรมของมหาวิทยาลัยได้ตามกรอบกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลากำหนดไว้
   สำหรับวัตถุประสงค์ของ "ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา" ที่สำคัญคือ
    สำหรับผู้สนใจเข้าร่วมชมรมติดต่อและสมัครผ่านอีเมล : wanasriwanmaji1@gmail.com
หรือหมายเลขโทรศัพท์: ๐๙ ๓๖๓๔ ๗๘๖๙ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น