วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

ชมรมทูตสันติภาพ มรย.จัดกิจกรรมปาฐกถา "ผู้นำในสังคมพหุวัฒนธรรม"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2558 ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมปาฐกถาเชิงสร้างสรรค์ ในหัวข้อ "ผู้นำในสังคมพหุวัฒนธรรม" ณ ห้องประชุมบัวแก้ว (ชั้น 3) คณะวิทยาการจัดการ โดยมีผู้นำนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง อาจารย์ปรีดี มณีวรรณ ให้เกียรติเป็นวิทยากร และได้รับเกียรติจากอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผศ.ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นประธานในพิธีเปิดและให้โอวาทในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมอาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ดร.ศิริชัย นามบุรี  และ ผศ.พงษ์พจน์ วัชรสุขุม เป็นกำลังใจและเข้าร่วมรับฟังการปาฐกถาครั้งนี้ด้วย


   สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และเจตคติที่ดีให้แก่นักศึกษา ซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาที่จะนำไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติตน สร้างความรู้ความเข้าใจขยายผลให้แก่นักศึกษาคนอื่นๆ ต่อไป ผลการจัดกิจกรรมครั้งนี้จะได้นำเสนอและรายงานต่อไป
   และสำหรับผู้สนใจสมัครเข้าเป็นสมาชิกชมรม ติดต่อประธานชมรม นายอิมรอน มาลี  นักศึกษาสาขาการบัญชี ชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ โทร. 080-7168832 รับรองมีกิจกรรมให้สมาชิกร่วมทำทุกคน และเป็นกิจกรรมจิตอาสาที่ตรงกับกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น