คณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดแรก (ปี พ.ศ. 2557)

ภาพ
ชื่อ-นามสกุล
ตำแหน่ง
สาขาวิชา คณะ
การติตด่อ

1.นายแวอัสรี  แวมายิประธานชมรมสาขาคอมพิวเตอร์ (ค.บ. 5 ปี)
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
โทรศัพท์:
อีเมล:
2.นายฟาอิซ
บือเฮง
รองประธานคนที่ 1สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
3.นางสาวรอซีด๊ะ ตารีตารองประธานคนที่ 2สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
4.นางสาวยามีละ มะเกะเลขานุการสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
5. นายมูฮำมัดฟิกรี ดายอรองเลขานุการสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
6. นางสาวอัจฉิมา คารีประชาสัมพันธ์(พิธีกร)สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
7. นางสาวอารีณี เจ๊ะดอเล๊าะประชาสัมพันธ์สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
8. นางสาวอลิตา สาแม  เหรัญญิกสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
9. นายฮาพีชี เจ๊ะนุ๊  วิชาการสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
10. นางสาวฮานาน ลีเยาะเบ็ง โสตทัศนูปถัมป์สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
11. นายซูปีดี อาแวเง๊าะ สวัสดิการสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
12. นายบัดโรล หะยีมะเซาะกีฬาและนันทนาการสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
13. นายมูฮำมัด ดาแกสถานที่สาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
14. นายจิรายุทธ แสงสินสารสนเทศสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล:
15. นางสาวมุมีนะห์ เจะเตะออกแบบสื่อสาขาวิชา คณะโทรศัพท์:
อีเมล: