วันจันทร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2557

ชมรมทูตสันติภาพ มรย. จัดกิจกรรมเปิดตัวโครงการและรับสมาชิกใหม่

ดูภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...
วันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 08.-12.30 น. ที่ผ่านมา ชมรมทูตสันติภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดกิจกรรมเปิดตัวและแนะนำวัตถุประสงค์ เป้าหมาย คณะกรรมการชมรม อาจารย์ที่ปรึกษาชมรม ให้แก่น้องๆ นักศึกษาปี 1 รหัส 57 ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ของชมรม  ณ ห้องประชุมบัวแก้ว ชั้น 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน
   การจัดกิจกรรมครั้งนี้ คณะกรรมการชมรมได้เชิญ อาจารย์ปรีดี มะนีวัน นักวิชาการชำนาญการวัฒนธรรมจังหวัดปัตตานี เป็นวิทยากรให้แนวคิดในการดำเนินงานของชมรมในด้านการส่งเสริมให้เกิดสันติภาพและสันติสุขในพื้นที่ ซึงได้รับความสนใจจากผู้ร่วมกิจกรรม ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดโลกทัศน์และมุมมองด้านสันติภาพที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่ง โดยเฉพาะที่อาจารย์เน้น "สันติภาพจะเกิดได้ต้องใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือนำ ใช้การเมืองไม่ได้" และ "สันติภาพเริ่มที่ตัวเรา ครอบครัวเราก่อน" นับเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ ส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. เป็นนักคิด นักวิเคราะห์ มีเหตุมีผล เป็นหลักการการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรมของสามจังหวัดชายแดนใต้ ของไทย และของโลก ในฐานะพลโลกต่อไป
 
    หลังเสร็จสิ้นกิจกรรม มีน้องๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ยื่นใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 200 คน นับเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษา มรย. มีอัตลักษณ์ที่สำคัญของบัณฑิตในอนาคต คือ "มีจิตอาสา สู้งาน" โดยใช้กิจกรรมของชมรมเป็นเครื่องมือ
   ผู้สนใจติดตามเรื่องราวต่างใน Facebook ของชมรมได้ที่  https://www.facebook.com/profile.php?id=100007619205992&fref=nf
   

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น