เกี่ยวกับชมรม

ความเป็นมาของชมรม

      ชมรมทูตสันติภาพ ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2557 เป็นการรวมตัวของนักศึกษาเพื่อเสริมสร้างสันติภาพให้เกิดขึ้นในสังคม บนเส้นทางพหุวัฒนธรรม ที่มีความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ และการนับถือศาสนา เพื่อให้เกิดความสามัคคีภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาและในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ และสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างสันติ เพื่อตอบสนองนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ว่าเป็น "คลังปัญญาแห่งชายแดนใต้" หรือ University of WISDOM Bank ซึ่งในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นี้ เป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางด้านศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม ตลอดจนการดำรงชีวิต เพราะทุกคนก็ล้วนเกิดมาบนผืนแผ่นดินเดียวกัน ได้ชื่อว่าเป็นคนไทยเหมือนๆกัน มีสิทธิเสรีภาพ ตามหลักประชาธิปไตย ดั่งที่ได้ทราบกันอยู่ว่าในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ กำลังเผชิญกับปัญหาความไม่สงบ วันนี้ระยะเวลาก็ 10 กว่าปีแล้ว แต่ก็ยังไม่เห็นที่ท่าว่าจะสงบ หลายต่อหลายฝ่ายก็พยายามหาหนทางแก้ไขเพื่อที่จะนำไปสู่สันติสุขชายแดนใต้ ด้วยเหตุนี้ชมรมทูตสันติภาพจึงถือกำเนิดขึ้นมา เพื่อเป็นพลังบริสุทธิ์กลุ่มหนึ่ง ส่งเสริมและสนับสนุนการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ใช้วิถีประชาธิปไตยในการดำรงชีวิตและสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเสรีภาพภายใต้ขอบเขตของกฎหมายและกฎเกณฑ์ของสังคมการอยู่ร่วมกัน


     ทูต ตาม พจนานุกรม มีความหมายว่า คนที่นำข้อความไปแจ้งทั้งสองฝ่าย คนที่รับแทนไปเจรจา ซึ่งทั้งสองฝ่ายในที่นี่ ก็คืออุดมการณ์หรือความเชื่อของคนในพื้นที่ ซึ่งทุกๆความเชื่อหรือความคิดเห็นต่างๆนั้น จะคำนึงถึงคนส่วนใหญ่เป็นหลัก เพราะเราเชื่อว่าทุกคน ทุกฝ่าย ก็ล้วนมีเหตุผลเป็นของตัวเอง แต่ละคน แต่ละฝ่ายก็ล้วนมีทั้งจุดดีและจุดด้อย เราหวังว่าชมรมทูตสันติภาพจะเป็นชมรมหนึ่งที่มีส่วนช่วยให้แผ่นดินบ้านเกิดของเรา มีความสงบสุขและสามารถอยู่ด้วยกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม

วัตถุประสงค์ของชมรม

  1. เพื่อจัดตั้งกลุ่มพลังนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พัฒนองค์กรและดำเนินกิจการร่วมกันของคณะกรรมการบริหารและสมาชิกในรูปแบบชมรม 
  2. เพื่อร่วมกันคิดและทำกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมภายในมหาวิทยาลัย และสังคมในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้ภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรม
  3. เพื่อเผยแพร่แนวคิด กิจกรรม แนวปฏิบัติในการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภาพในสังคมพหุวัฒนธรรม
  4. เพื่อร่วมกับเครือข่ายทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดสันติภาพในสามจังหวัดชายแดนใต้

ไม่มีความคิดเห็น: